Niniejszy regulamin przedstawia prawa i obowiązki Usługobiorcy („Najemca”) oraz Usługodawcy – PPHU KURZAK S.C. Anna i Jacek Kurzak z siedzibą ul. Hallera 12 32-640 Zator, NIP: 5491201672 , nr tel. +48 600 116 769, e-mail: rezerwacja@villakrolewiec.pl („Wynajmujący”), w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego pokoi całorocznych oferowanych przez Wynajmującego, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

Regulamin stanowi nierozerwalną skladową umowy krótkoterminowego najmu pokoi zawartą przez Serwis Internetowy Wynajmującego.

§ 1
Informacje ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w budynku i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku za wynajęcie pokoju lub apartamentu.

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania, w miarę dostępności wolnych pokoi. Późne zameldowanie tj. po godz.19.00, możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu z góry całego pobytu.
 2. Pokoje w Villa Królewiec wynajmuje się po przedłożeniu dokumentu tożsamości oraz po uregulowaniu zapłaty. Płatność w obiekcie wyłącznie gotówką.
 3. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 06.00 rano.
 4. Zachowanie gości w obiekcie oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, nawet w trakcie trwania doby noclegowej.
 5. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokojach do godziny 22.00. Po tej godzinie uprasza się o opuszczenie obiektu lub opłacenie noclegu przez osoby niezameldowane.
 6. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Złamanie zakazu będzie skutkowało karą w wysokości 200 zł.
 7. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych.
 8. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju kartę należy zwrócić w wyznaczone miejsce.
 9. Gość  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Gościa lub innych osób przebywających razem z nim w pokoju.
 10. W razie wystąpienia jakiejś szkody Goście powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie.
 11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju.
 12. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 30 dni.
 13. Za zgubienie karty do pokoju lub apartamentu pobrana będzie opłata w wysokości 100 zł.
 14. Rezerwację gwarantujemy jeżeli na konto zostanie wpłacony zadatek w wys. 30% wartości całego pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem się doby noclegowej lub w przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie, zadatek w całości przepada.
 15. Skrócenie pobytu nie jest związane ze zwrotem pieniędzy.
 16. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki od nas niezależne.
 17. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 2
Zasady rezerwacji i płatności

 1. Podczas rezerwacji Najemca samodzielnie wybiera Pokój oferowany przez Wynajmującego za pośrednictwem Serwisu Internetowego albo portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Wynajmującym, a następnie dokonuje rezerwacji Pokoju poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rezerwacyjnego zamieszczonego w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Wynajmującym, lub dokonuje telefonicznej rezerwacji pod nr tel. +48 600 116 769 lub elektronicznie kontaktując się przez e-mail rezerwacja@villakrolewiec.pl
 2. Najemca dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną lub e-mailową dokonanie rezerwacji uważa się za skuteczne po otrzymaniu od Wynajmującego potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail Najemcy.
 3. Potwierdzenie rezerwacji dokonuje się poprzez doręczenie, na wskazany podczas rezerwacji adres e-mailowy Najemcy, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowania oferty rezerwacyjnej, ustanowieniu Pełnej Ceny Najmu, wyrażenia zgody na postanowienia Regulaminu oraz dacie dokonanej rezerwacji.
 4. Najemca ma obowiązek – od dnia dostarczenia wiadomości potwierdzającej rezerwację – w ciągu 4 dni roboczych (jednak nie później niż do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie pobytu) do uiszczenia zadatku (opłaty rezerwacyjnej) za pośrednictwem e-przelewu (Przelewy24.pl) na rachunek bankowy. Wysokość zadatku (opłaty rezerwacyjnej) wynosi 30% Pełnej Ceny Najmu.
 5. Pełna Cena Najmu pobierana jest od Najemcy w pełnej i wynikającej z Umowy najmu wysokości pierwszego dnia pobytu z góry.
 6. W przypadku, gdy Najemca – przed zawarciem Umowy najmu – uiścil zadatek (opłatę rezerwacyjną) – pierwszego dnia pobytu obowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą różnicę między wynikającą z Umowy najmu Pełną Ceną Najmu a kwotą wpłaconego przez niego zadatku (opłaty rezerwacyjnej).
 7. Rozliczenia transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 8. Brak wpłaty, tworzy po stronie Wynajmującego prawo do odstąpienia od Umowy najmu, bez obowiązku przydzielenia dodatkowego terminu do wykonania świadczenia. O skorzystaniu z tego prawa Wynajmujący powiadamia Najemcę w terminie do dnia daty rozpoczęcia biegu pobytu od upływu terminu na uiszczenie opłaty rezerwacyjnej.
 9. Płatności Pełnej Ceny Najmu pomniejszonej o wysokość wpłaconego zadatku (opłaty rezerwacyjnej), następuje przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, który identyfikuje się numerem: 35 8136 0000 0010 2010 2000 0010 lub gotówką.
 10. W przypadku, gdy Najemca dokonał przelewu Wynajmującemu bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie Wynajmującego, jest winien okazać w dowolnej formie i dowolnym nośniku potwierdzenia przelewu na rzecz Wynajmującego.
 11. Brak dokonanej płatności tworzy po stronie Wynajmującego prawo do odstąpienia od Umowy najmu, bez obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego prawa Wynajmujący powiadamia Najemcę niezwłocznie od upływu terminu na dokonanie wpłaty Pełnej Ceny Najmu.
 12. Dokonanie wpłaty stwierdza się za dokonane w dniu wpływu należnych środków na rachunek bankowy Wynajmującego lub w dniu przekazania gotówki Wynajmującemu lub osobie upoważnionej przez Wynajmującego.
 13. Obowiązkiem Najemcy jest dostarczenie danych osobowych niezbędnych do procesu rezerwacji wskazanych w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Wynajmującym, jednocześnie oświadczając o ich prawidłowości.

§ 3
Rezygnacja rezerwacji

 1. Wynajmującemu i Najemcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy najmu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Najemcy przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.
 2. Brak płatności poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Najemca ma prawo odstąpienia od Umowy najmu. W przypadku rezygnacji Najemcy z przyczyn leżących po jego stronie Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu w odpowiedniej wysokości stanowiącej rzeczywistą stratę Wynajmującego wynikającą z rezygnacji Najemcy z pobytu, przy tym nie więcej niż 30% Pełnej Ceny Najmu (opłaty rezerwacyjnej).
 4. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji Domku możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku sytuacji, w której Wynajmujący, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy najmu przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany Domek lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy:
  a) akceptuje proponowana zmianę Umowy najmu, albo
  b) odstępuje od Umowy najmu, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Najemcy wszystkich wniesionych świadczeń.
 6. W przypadku sytuacji, w której Wynajmujący, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy najmu w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany Domek, niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy:
  a) akceptuje proponowaną zmianę Umowy najmu, albo
  b) odstępuje od Umowy najmu ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Najemcy niewykorzystanych świadczeń.

§ 4
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową najmu świadczenia usług, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu lub innej działającej w jego imieniu osobie na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
 2. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Najemcę w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wynajmujący jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.